top of page

Historiek

Citaat uit “25 jaar volleybalclub Molenstede” van Jules Sciot

Het ontstaan en de beginperiode

De stichtingsvergadering van Volleybalclub Molenstede vond plaats op 13 oktober 1976, toen een 11-tal mensen de koppen samen staken met de bedoeling in Molenstede een volwaardige volleybalploeg op te richten, die zou kunnen aantreden in de Belgische volleybalcompetitie.

Een voorlopig bestuur werd samengesteld onder het voorzitterschap van Hugo Dehasque met als opdracht alle geïnteresseerde inwoners van Molenstede warm te maken voor een ploeg die enkel uit heren zou bestaan en klaar zou zijn om de competitie aan te vatten in het seizoen 1977/1978.

Maurice Merckx, één van de elf stichters en voorzitter van de Mickey-club, beloofde alle mogelijke steun vanwege de club, gezien de gestichte volleybalclub kon beschouwd worden als : “een kind voortspruitende uit de door de Mickey-club jaarlijks georganiseerde volleybaltornooien”.

Onmiddellijk na de oprichting van de club werd er al contact gezocht met de bondsinstanties, ten einde een officiële aansluiting te bekomen. De provinciale secretaris, de heer Rik Versée, deelde mee, dat het beter was, te wachten tot het voorjaar van 1977 om geen nodeloze kosten te maken. In de loop van de maand maart 1977 werd dan de officiële aanvraag ingediend en begin april kreeg de club bericht dat ze aanvaard werd als lid van de Belgische Volleybalbond onder het stamnummer 1591.

historiek1.png

Ook een damesploeg

Geen heren- zonder damesploeg dacht het enthousiaste bestuur. Vlak na de stichting van de club in 1976, had men al een aantal dames op het oog, die tijdens het Skom-tornooi blijk hadden gegeven om eventueel toe te treden tot een volleybalploeg.

De stimulatie voor die dames, om aan te sluiten, werd nog groter na het Skom-tornooi van 1977. Zo kwam het dat er op 16 september 1977 een damesploeg boven de doopvont werd gehouden in de cafétaria van camping de “Stille Kempen”. Er werd geopteerd voor een zelfstandige afdeling onder het voorzitterschap van Rita Coomans. Men zou beginnen te oefenen met de 17 dames, die aanwezig waren bij de oprichting, om zeker klaar te zijn bij de start van het seizoen 1978/1979. De damesafdeling zou in de loop van 1978 volledig geïntegreerd worden in de structuur van de club.

historiek2.png

En ook al een 2e herenploeg

Zoals gewoonlijk, bij het begin van een nieuwe activiteit, waren de leden van het bestuur bezield met het heilig vuur. Het bestuur werd nog uitgebreid tot 15 leden en de spelersgroep groeide aan, zodat men reeds voor het seizoen 1979/1980 twee herenploegen moest inschrijven voor de competitie.

Samen met de groei kwamen ook de groeipijnen tevoorschijn. Mensen namen ontslag uit het bestuur en het voorzitterschap wisselde, na korte perioden, drie maal van voorzitter. Achtereenvolgens namen Rob Merckx, Willy Hendrix en daarna Dirk Vandeweyer het voorzitterschap waar.

Verder groei en jeugdploegen

Vanaf de aanstelling van Dirk Vandeweyer tot voorzitter in 1984, begon de eigenlijke ontplooiing van de club. Onder de stuwende leiding van Dirk werden, met een bestuur van zeven leden, -een aantal waarvan de kern de volgende jaren weinig of geen verandering onderging-, de grootste sportieve successen geboekt.

De jeugdwerking werd uit de grond gestampt in het seizoen 1983/1984 op initiatief van Dirk Vandeweyer, toen nog ondervoorzitter van de club. Eerst was er een meisjesploeg uitkomende in de B-categorie (15 en 16 jarigen) van de jeugdcompetitie. In het seizoen 1986/87 werd voor het eerst ook gespeeld met een jongensploeg. In oktober 1986 werd gestart met een volleybalinitiatie, die iedere woensdagnamiddag voor kinderen van 8 tot 11 jaar toegankelijk was. De volleybalinitiatie voor de jeugd heeft toegelaten dat talrijke jeugdspelers en –speelsters een degelijke volleybalbasis bezaten vooraleer ze in de jeugdcompetities van start gingen. Dankzij de jeugdwerking, waaraan steeds prioriteit werd verleend, zijn onze huidige seniorenploegen bijna uitsluitend bevolkt met spelers en speelsters van eigen kweek.

bottom of page